Mark My Professor


Főoldal | Adatvédelem

Adatkezelési szabályzat

A MarkMyprofessor Kft. (1113 Bp. Bocskai út 52 6/3.; Cg. 01-09-931498.; továbbiakban: adatkezelő), mint a www.markmyprofessor.com honlap üzemeltetője tevékenysége során a személyes adatok kezelésének szabályait – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról előírásai alapján – az alábbiakban állapítja meg.
1. A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya az adatkezelőre – beleértve annak valamennyi alkalmazottját – és a www.markmyprofessor.com címen elérhető honlaphoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre, a honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra terjed ki. A szabályzat nem terjed ki az Általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze.
A szabályzat 2013. január 25. napján lép hatályba, időbeli hatálya nincs. Az adatkezelő a jelen szabályzatot a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosíthatja. A szabályzat mindenkori aktuális változata az adatkezelő honlapján (www.markmyprofessor.com) hozzáférhető. A szabályzat módosításáról az adatkezelő az érintetteket a fent megjelölt honlapon közzétett közleményben tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy az érintett dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.
Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak.
Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.markmyprofessor.com oldalon található hivatkozás vezet.
2. A jelen szabályzatban használt kifejezések a következők szerint értelmezendők:
2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2.2. kezelt adat: az érintettnek az adatkezelő által kezelt adata (pl.: vezeték és keresztnév,  jelszó, e-mail cím, EHA-kód)
2.3. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, azaz a www.markmyprofessor.com oldalra regisztráló, az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, illetve személyes adatai adatkezelő általi kezeléséhez hozzájáruló természetes személy.
2.4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
3. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintett:
3.1. a www.markmyprofessor.com oldalon található szolgáltatásokat igénybe vehesse,  
3.2. az adatkezelő, valamint azon személy, aki részére az adatok továbbításra kerültek az érintetteket azonosíthassa az alábbiak szerint:
−   a regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
−   a felhasználónév (az érintett vezeték és keresztneve) és a jelszó az érintett bejelentkezéskor történő azonosítását.
Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó tájékozott hozzájárulása, melyet adatainak a www.markmyprofessor.com honlapon történő megadásakor a jelen szabályzat és a felhasználási feltételek kifejezett elfogadásával adhat meg. Bizonyos esetekben - elsősorban a regisztráció során megadott adatok tekintetében - az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.
Az oldalon a feltöltött tartalmakat illetően a szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ektv.) 2. § l) pontja alapján közvetítő szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó szolgáltató, amely az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás). A fórum közvetített szolgáltatásnak minősül, amely esetében a szolgáltató akkor nem felel az igénybe vevő által biztosított információért, ha nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, és amint a jogsértésről tudomást szerzett, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférést nem biztosítja.
A www.markmyprofessor.com oldalon a fórum és a tartalom feltöltése is moderált, a felhasználási feltételek alapján meghatározott hozzászólások és tartalmak törlésére sor kerül. Emellett mind a hozzászólások, mind a tartalmak mellett megtalálható a „jelentem” menü, amelyen keresztül a jogsértésekről a szolgáltató tájékoztatható. A honlapon elsősorban olyan személyes adatok nyilvánosságra hozatalára kerül sor, amelyek törvény alapján nyilvánosak: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/B. § (2) bekezdése alapján a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve és besorolása nyilvános adat. Egyebekben az adatokat a felsőoktatási intézmények szinte kivétel nélkül nyilvánosságra hozzák vagy honlapjukon, vagy egyes kiadványaikban. A nyilvánosság ez utóbbi esetben részben az érintett hozzájárulásán, részben a felsőoktatásról szóló törvényen alapul. Összességében elmondható, hogy a www.markmyprofessor.com honlapon közzétett adatok kivétel nélkül olyan adatok, amelyek korábban jogszerűen nyilvánosságra lettek hozva. Megjegyzendő, hogy a felsőoktatási intézmények közfeladatot (jogszabályban meghatározott állami feladatot) látnak el – ez a törvények és az irányadó bírói gyakorlat alapján egyértelmű. A felsőoktatási intézmények által ellátandó közfeladat lényegében az oktatók tevékenysége által valósul meg. Mindezek alapján vonatkozik rájuk az Avtv. 19. § (4) bekezdése is, amely alapján a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy feladatkörével összefüggő személyes adata közérdekből nyilvános adat. Az oktató által oktatott tantárgy, illetve a tanszék megnevezése egyértelműen összefügg mind az intézmény által ellátandó közfeladattal, mind az oktató feladatkörével, vagyis ezen adatok az Avtv. alapján is nyilvánosak.
Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig - csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, a cél megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.
A felhasználói regisztrációra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában az adott szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A személyes adatok felvételét megelőzően az adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, valamint beszerzi az adatkezeléshez való hozzájárulást. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegére, a kezelendő adatok körére, az adatkezelés céljára, időtartamára, az adatkezelő személyére.
4. Regisztráció
4.1. Online regisztráció
Felhasználói név: az érintett vezetékneve és keresztneve, a későbbiekben ezáltal lehetséges az azonosítása
E-mail cím: megadott e-mail cím nem publikus, vagyis az nem jelenik meg sehol az oldalon, csak az aktiváláshoz szükséges adatot tartalmazó levél, a rendszer használata során keletkező értesítések, illetve a felhasználók részére küldött hírlevelek érkeznek a felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címre.
Születési dátum: az érintett azonosítására szolgál, nem publikus, azaz nem jelenik meg sehol az oldalon.
Születési időpont: az érintett azonosítására szolgál, nem publikus, azaz nem jelenik meg sehol az oldalon.
Kar: melyhez az érintett az egyetemen belül kötődik. Annak érdekében szükséges megadni, hogy az érintett az őt minél inkább érintő és érdeklő (kar-specifikus) ajánlatokról szerezzen tudomást.
Nem: az érintett neme, anank érdekében, hogy az érintett a nem-specifikus ajánlatok közül a neméhez tartozó ajánlatok közül válogathasson.
Jelszó: az érintett azonosításához szükséges, az online felületre történő későbbi belépéseknél biztosítja, hogy kizárólag az érintett léphessen be sját felhasználói felületére.
5. Technikai adatok kezelése
A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és az adatkezelő azokat csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.
6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
A regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy adatait az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben a vele szerződésben álló azon szolgáltatók számára hozzáférhetővé tegye, amely szolgáltatók által kínált szolgáltatásokat az érintett igénybe veheti (különösen kiemelve itt adatkezelő szerződött partnerét, www.universitypass.hu internetes oldalt és annak üzemeltető cégét). Az adatkezelő az érintett kezelt adatait kizárólag az adatkezelővel szolgáltatások nyújtására szerződött szolgáltatóknak továbbíthatja. Az adattovábbítás kizárólagos célja, hogy az érintett a szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vehesse és az igénybevett szolgáltatásokat a szolgáltató dokumentálhassa.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.
7. Az adatok adatkezelő általi felhasználása
Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat elsősorban az ÁSZF-ben részletezett szolgáltatás céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben használja fel.
Az ÁSZF-ben foglalt esetekben az adatkezelő jogosult adatok felhasználására, különösen, ha az érintett jogellenes magatartást tanúsít.
Az adatkezelő – amennyiben ehhez az érintett külön hozzájárulását adja - jogosult arra, hogy az érintett regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. Az érintett a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. Az adatkezelő minden egyes kiküldött hírlevélben lehetőséget biztosít a hírlevélről való leiratkozásra. Az érintett a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön.
8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme
Az érintettnek az adatkezelőnél kinevezett adatvédelmi felelőshöz intézett, a office_hu@markmyprofessor.com e-mail címre küldött nyilatkozatával jogában áll kérni az általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a helyes adatok egyidejű megjelölésével. Az érintett– a fenti elérhetőségen tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, továbbá bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosult kérni kezelt adatai törlését (a regisztráció és a hozzájárulás visszavonásával).
A helyesbítést és törlést az adatkezelő haladéktalanul elvégzi, és erről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította tájékoztatja. Az érintett kérelmére az adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben még nem nyújtott be az adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy az érintett adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így például bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.
9. Adatbiztonság
Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel szemben.
10. Az adatkezelés időtartama
Amennyiben az érintett regisztrációja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli.
11. Adatvédelmi nyilvántartás
Az adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: …………………
12. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. További információkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja (www.naih.hu) nyújthat.
Budapest, 2013. január 25.