Mark My Professor


Főoldal | ASZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Markmyprofessor Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.markmyprofessor.com URL alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető hirdetési szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

1. A szerződés tárgya

1.1. Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadó felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) erre vonatkozó megrendelése alapján, a Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatásoknak a biztosítására vállal kötelezettséget.

1.2. Felhasználó az ÁSZF feltételei elfogadására, valamint a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére, és Szolgáltató teljesítéséhez szükséges adatok átadására vállal kötelezettséget.

2. A megrendelés folyamata, a szerződés létrejötte

2.1. A Weboldalon a Felhasználó egy a www.markmyprofessor.com URL-en elérhető online regisztráció és belépés után tudja a Weboldalon elérhető hirdetést megrendelni. A hirdetés létrehozása ugyancsak a www.markmyprofessor.com URL-en történik, a hirdetés adatainak megadásával. A hirdetés adatai tartalmazzák az adott hirdetés (állás hirdetés esetén a pozíció megnevezését, szakterületét) leírását, területi behatárolhatóságát illetve a hirdetés hosszának megjelölését.

2.2. Szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

3. Regisztráció

3.1. A Weboldalon nyújtott hirdetési szolgáltatásokat kizárólag a Weboldalon regisztrált Felhasználók vehetik igénybe.

3.2. A regisztrációs folyamat során a Felhasználó az alábbi adatait köteles megadni:

 • Felhasználó neve (cégnév)
 • cégjegyzékszám
 • Felhasználó e-mail és telefonos elérhetőségei
 • kapcsolattartók megnevezése, e-mail és telefonos elérhetőségeik
 • számlázási cím

3.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztrációt Szolgáltató jogosult megtagadni.

3.4. A nem regisztrált Felhasználókra változatlan tartalommal kötelező érvényűek a jelen ÁSZF rendelkezései. Regisztráció nélkül, csak érdeklődőként látható a honlap tartalma, így nem lehetséges hirdetés közzététele.

4. Saját felület, adatok kezelése, jelszó, kapcsolattartók

4.1. Felhasználó a regisztrációt követően jogosultá válik saját adatainak és hirdetéseinek kezelésére. Felhasználó a „hirdetések kezelése” menüpontban feladhat új hirdetéseket, figylemmel követheti és szerkesztheti aktuális hirdetéseit, és frissítheti, újra aktívvá teheti már lejárt hirdetéseit.

4.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy valamennyi anyag függetlenül a hirdetés esetleges anonimitásától, hozzáférhetővé válik valamennyi általa megadott e-mailcímet használó jogosult számára, ezért a további kapcsolattartók személyét erre figyelemmel szükséges meghatározni.

4.3. Szolgáltató lehetővé teszi, hogy Felhasználó jelszavát bármikor megváltoztathassa. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által biztosított jelszót a lehető legrövidebb időn belül ajánlott módosítania, melyet az „adtaim / alap adatok” menüpontban tehet meg.

4.4. Felhasználó köteles valamennyi jelszavát szigorúan bizalmasan kezelni, titokban tartani és gondoskodni arról, hogy az illetéktelen személyeknek ne jusson tudomására és e-mail címei, valamint jelszavai ne kerüljenek jogosulatlanul felhasználásra.

4.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólagosan felelős a hozzáférését lehetővé tevő jelszóval elérhető valamennyi szolgáltatás igénybevételéért, valamint azért, ha illetéktelen személyek felhasználják a Felhasználó megrendelt szolgáltatással kapcsolatban megadott bármely e-mailcímét, vagy jelszavát, illetve visszaélnek, kárt okoznak azok felhasználásával.

4.6. Szolgáltató jogosult a további kapcsolattartók számának korlátozására. Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott további kapcsolattartók közvetlenül vele jogviszonyban álló természetes személyek (munkavállalók, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes személyek), akiket e-mail címük megadása előtt tájékoztatott az adattovábbítás céljáról és hozzájárulásukat beszerezte, valamint megismertette velük a szolgáltatás igénybevételének feltételeit.

4.7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Felhasználó és valamennyi kapcsolattartója köteles a hozzáférési jogosultságot (és az ahhoz kapcsolódó azonosítót) rendeltetésszerűen és célhoz kötötten használni, a hozzáférést illetéktelen harmadik személyek nem jogosultak biztosítani, sem rájuk átruházni illetve nem tehetik harmadik személy számára hozzáférhetővé.

4.8. Szolgáltató a Felhasználó által megadott bármely e-mail címről, bármely kapcsolattartójától érkező igénybejelentést, jóváhagyást, illetve bármely egyéb nyilatkozatot, közlést a Felhasználó jognyilatkozatának tekint. A Felhasználó felelős valamennyi kapcsolattartójának a Weboldallal, illetve a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonnyal összefüggő tevékenységéért.

4.9. Amennyiben a Felhasználó által megadott kapcsolattartók személyében bármilyen változás történik, így különösen az adott munkavállaló munkaviszonya megszűnik a Felhasználóval, vagy a Felhasználó új munkavállalónak kíván hozzáférést biztosítani, arról haladéktalanul köteles értesíteni a Szolgáltatót.

5. Szolgáltatások

5.1. Szolgáltató a Felhasználó számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Weboldalon:
   a.) hirdetések megjelenítése (álláshirdetési szolgáltatás) 3, 14, 28 vagy 42 napos időtartamra normál, illetve a cégadatok nélküli anonim módon (5.2. pont),
   b.) hirdetések kiemelésének lehetősége (5.3. pont)
   c.) hirdetésekhez csatolható előszűrő kérdőív készítése (5.4. pont)
   d.) hirdetések szerkesztése, frissítése, meghosszabbítása (5.5. pont)

5.2. Szolgáltató álláshirdetés közzétételét 3, 14, 28 vagy 42 napos időtartamokban vállalja a Weboldalon. A Szolgáltatás első napja a szolgáltatás megkezdésének a napja, a szolgáltatás utolsó napja a megrendelt szolgáltatási időtartam szerinti lejárat napja.

5.2.1. A hirdetés az adott pozíció megnevezéséből az ahhoz kapcsolódó feladatok, a Felhasználó által kínáltak, a jelentkezés módja és az elérhetőség leírásából áll. A hirdetés kizárólag a Felhasználó tárgyilagos bemutatását tartalmazhatja az adott pozícióhoz szükséges mértékben. Amennyiben a hirdetésre történő jelentkezéseket nem a Felhasználó, hanem a Felhasználó megbízásából harmadik személy dolgozza fel (végez vele bármilyen műveletet), így a jelentkezéseket ezen harmadik személy fogadja, úgy ezen körülményt egyértelműen közölni kell a hirdetésben a harmadik személy megnevezése mellett.

5.2.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az álláshirdetési szolgáltatás tartalmi elemei az alábbiak:

a) A hirdetés alapárában benne foglalt szolgáltatások:

 • a hirdetés megszerkesztése, benne az álláshirdetésre történő jelentkezés biztosításával,
 • az álláshirdetésre a Szolgáltató által generált e-mailcímre történő jelentkezéssel, ahonnan a pályázatok automatikusan továbbításra kerülnek a Felhasználó által megadott e-mailcímre,
 • a hirdetés látványtervének elkészítése,
 • a hirdetés megjelenítése a Weboldalon,
 • a hirdetéssel kapcsolatos megtekintési adatok rendelkezésre bocsátása a Felhasználó saját felületén
 • a hirdetéssel kapcsolatos jelentkezési statisztikák rendelkezésre bocsátása a Munkaadói Adminisztrációs Felületen abban az esetben, ha a jelentkezések a Szolgáltató által generált e-mailcímen keresztül történtek.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetésben alapáron céglogója és a hivatalos weboldalának elérhetősége kizárólag egy-egy helyen jelenhet meg, további weboldal elérhetőségeket, linkeket és hyperlinkeket (pl. további állásajánlatokra történő hivatkozást) nem tartalmazhat az általa közzétenni kívánt hirdetés.

b) Az alapárban foglalt, Felhasználó döntése szerint igénybe vehető szolgáltatások:
Anonimitás biztosítása – ebben az esetben a hirdetés nem tartalmaz semmilyen utalást az állás kínálójára, így nem kerül megjelenítésre annak céglogója, és az e-mailcímből sem lehet következtetni a cég nevére és elérhetőségére, Szolgáltató semminemű felvilágosítást nem ad a hirdetéssel kapcsolatban az esetleges érdeklődőknek,
a számlán a hirdetéshez tartozó belső megrendelő szám (PO, DO) szám feltüntetése;

Amennyiben a Felhasználó a fenti szolgáltatások valamelyikét igénybe kívánja venni, az igénybejelentésében rögzítenie szükséges a kiválasztott szolgáltatásra vonatkozó igényét.

5.2.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy hirdetése vagy a közreműködésével közzétételre kerülő információk sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmazhatnak jogszabálysértő információt vagy adatot és nem sérthetik harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét. A Felhasználó felelőssége kiterjed többek között annak biztosítására is, hogy hirdetése vagy a közreműködésével közzétételre kerülő információk nem tartalmaznak szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sértő alkotóelemeket; jogosulatlanul, vagy egyébként tiltott módon megszerzett adatokat, üzleti-, magán- vagy államtitkokat; megtévesztő jellegű adatokat, továbbá bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás keltésére alkalmas alkotóelemeket; reklámot; olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek becsületsértők, vagy rágalmazóak, illetve alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására; amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra; súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak vagy válthatnak ki; becsmérlők vagy megalázók; faji, vallási vagy politikai ellentétet szítanak vagy szíthatnak; egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak; elfogadhatatlan mértékű félelem vagy nyugtalanság érzetét keltik; vagy bárkinek a magánéletét vagy a nyugalmát indokolatlanul zavarják.

5.2.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Felhasználóval történő előzetes egyeztetés nélkül is jogosult elvégezni.

5.2.5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hirdetést a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek és Weboldal arculatának megfelelően átalakítsa akár a hirdetés Felhasználó általi feltöltése esetén is. A hirdetés tartalmi elemeinek átalakítása, törlése esetén a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét a változásra, aki köteles a változásokat e-mail útján jóváhagyni. A Szolgáltató a Felhasználó által jóváhagyott tartalmú hirdetést jeleníti meg. Felhasználó tudomásul veszi azonban, hogy a Szolgáltató nem vállal kötelezettséget arra, hogy a hirdetéseket a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében átalakítja és a hirdetés Szolgáltató általi megváltoztatása nem jelenti azt, hogy a hirdetést minden tekintetben jogszerű lesz, e vonatkozásban minden felelősség a Felhasználót terheli.

5.2.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa közzétenni kívánt hirdetés (állásajánlatonként) egy nyelven kerülhet megfogalmazásra (a pozíció megnevezésére ettől eltérően magyar és angol nyelven is jogosult), egy munkaköri pozíció jelölhető meg, és a munkavégzés helyeként egyetlen cím adható meg (melyet település, tájegység vagy megye részletességig kell megadni).

5.2.7. Felhasználó sem ingyenesen, sem visszterhesen nem jogosult a hirdetési felületet akár részben, akár egészben harmadik személyre átruházni, vagy átengedni. A Weboldalon kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni. Amennyiben bármelyik Felhasználó ezen kötelezettségét és/vagy a hirdetés- átruházási tilalmat megszegi, úgy az súlyos szerződésszegésének minősül. A Felhasználó ilyen esetben köteles a szerződés létrejöttének időpontjában a Szolgáltató listaajánlatában rögzített, egy darab álláshirdetésre meghatározott nettó ellenérték tízszeresének megfelelő összegű kötbért megfizetni a Szolgáltatónak a Szolgáltató által meghatározott fizetési határidőn belül. A Szolgáltató érvényesítheti Felhasználóval szemben továbbá a kötbér összegét meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő valamennyi egyéb igényét is.

5.2.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Weboldalon megtagadhat bármilyen közzétételt, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, ha a Felhasználó megsérti az ÁSZF szabályainak valamely rendelkezését illetve ha az adott közzétételt Szolgáltató bármely okból sérelmesnek tartja.

5.2.9. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem működhet közre olyan hirdetés megjelentetésében amely:

 • jogszabályba ütközik,
 • nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését, és a követelményeket/feladatokat valamint a jelentkezés módját,
 • álláshirdetésnél a logó és URL megjelenítésen túlmenően az álláshirdetés egyes elemei, vagy teljes egésze elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősülhetnek (például, de nem kizárólagosan ha a Felhasználó saját weboldalára navigálja el a az érdeklődőt további állásajánlatok megismertetése céljából),
 • Szolgáltató megítélése szerint ténylegesen nem álláshirdetés,
 • sérti, vagy sértheti más természetes személy, vagy gazdasági társaság jó hírnevét,
 • olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést,
 • olyan állásajánlatot tartalmaz, amely szexuális szolgáltatások elvégzésére bíztatja a Felhasználókat vagy az érdeklődőket,
 • egy hirdetésben több állásajánlat közzétételét tartalmazza,
 • technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető,
 • azzal szemben hatóság - akár hivatalos, akár informális úton - kifogást emelt,
 • jelen ÁSZF valamely rendelkezését megsérti;

5.2.10. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az 5.2.9. pontban és a jelen ÁSZF-ben felsorolt egyéb esetekben a Szolgáltató jogosult a hirdetést közzétételét megtagadni a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, a szolgáltatás nyújtását azonnali hatállyal megszüntetni és a közzétett hirdetést a Weboldalról azonnali hatállyal eltávolítani, továbbá kötelezheti a Felhasználót az okozott károk megtérítésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználóval és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek a Felhasználó érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF illetve a Felhasználóval kötött szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért, vagy bármely igényért. A jelen rendelkezés irányadó a közzététel megtagadására is.

5.3. A hirdetések kiemelésének lehetősége során a Felhasználónak minden hirdetést lehetősége van a hirdetés hátralévő időtartamára kiemelni, melynek díja megegyezik a hirdetés adott időtartamára vonatkozó alapárával.

5.4. A hirdetésekhez csatolható előszűrő kérdőív készítése során a Felhasználónak minden hirdetéshez lehetősége van csatolni egy előszűrő kérdőívet, melyet Felhasználó szerkeszt meg. Az előszűrő kérdőív használatát abban az esetben javasoljuk, ha Felhasználó azt szeretné, hogy csak olyanok számára legyen látható a hirdetésre való jelentkezés módja, akik az általa feltett kérdésekre helyesen válaszolnak. Rosszul elkészített előszűrő kérdőív használatából adódó károkért (és például, de nem kizárólagosan emiatt a nem megfelelő számú jelentkezőért) Szolgáltatót felelősség nem terheli.

5.5. A hirdetések szerkesztése, frissítése és meghosszabbítása során a Felhasználónak lehetősége van az aktuálisan futó, vagy már lejárt hirdetéseinek meghosszabbítására, vagy azoknak szerkesztésére.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. A Szolgáltató a Weboldalon igénybe vett szolgáltatásokról – eltérő megállapodás hiányában – a mindenkori listaárak alapján 15 (tizenöt) napos fizetési határidővel állítja ki a számlákat Felhasználó felé a szolgáltatás nyújtásának utolsó napját követő első munkanapon. Az e-számlát elsődleges kapcsolattartó e-mailben kapja meg. A listaárak változásáról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 nappal tájékoztatja a Felhasználót.

6.2. Külföldi székhelyű Felhasználó részére a számlák a teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaérték szerint kerülnek kiállításra. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

6.3. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Felhasználót terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Felhasználót terheli.

6.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott számla megfizetése azon a napon minősül teljesítettnek, amelyen Szolgáltató bankszámláját az adott számla teljes összegével jóváírják. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat. A kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 (nyolc) naptári napos jogvesztő határidőn belül kell írásban közölni Szolgáltatóval.

6.5. Késedelmes fizetés esetén, a késedelem időtartamára, a Felhasználó a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni Szolgáltató részére.

6.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben Felhasználó a Szolgáltató felhívására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani, az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, illetve előrefizetést kikötni.

7. FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7.1. A jelen ÁSZF-ben foglaltak és javasoltak be nem tartásából eredő kárért, illetve bármilyen egyéb jogkövetkezményért kizárólag a Felhasználó a felelős.

7.2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal szolgáltatásait rendeltetésszerűen, kizárólag jogszerű módon és célokra, jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával jogosult használni. A Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra haladéktalanul megtéríti Szolgáltatónak mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések Felhasználó, vagy az állást kínáló ügyfele általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

7.3. Felhasználó köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Felhasználónak a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

7.4. Szolgáltató nem vállal azonban felelősséget azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (például, de nem kizárólagosan: sztrájk, árvíz, földrengés, természeti katasztrófák, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.).

7.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, a hirdetés látogatottságának elmaradása, vagy a hirdetés, munkavállaló keresés eredménytelensége miatt nem vonható felelősségre. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az adatbázisba feltöltött önéletrajzok tartalmáért, így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, aktualitásáért.

7.6. Szolgáltató a hirdetés megtekintéséről adott információk körében nem vállal felelősséget azért, hogy minden megtekintés más személy részéről történik, tehát a megtekintések statisztikailag rögzített száma nem feltétlenül egyezik meg azon személyek számával, akik a hirdetést megtekintették. Ez utóbbi tekintetében nem áll rendelkezésre információ.

7.7. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben kárigény csak a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díjai a jelen és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.

7.8. Felhasználó nem jogosult, egyben köteles tartózkodni a Szolgáltató védjegyeinek (ide értve a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató szolgáltatásának azonosítására alkalmazott bármely megjelölést és/vagy hirdetési vagy promóciós megjelenést és információt) felhasználásától, így különösen nem hirdetheti a saját, vagy harmadik személy szolgáltatását (akár külön, akár csomagban, akár bármely összetett értékesítési konstrukcióban) a Weboldal feltüntetésével, megnevezésével, vagy arra való hivatkozással, sem az írott, sem az elektronikus médiában, kivéve ha erre a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli engedélyt adott.

7.9. Felhasználó az esetleges reklamációt a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni.

7.10. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi szerződések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kikötik ki. A Megyei Bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény – a továbbiakban: Pp. – illetékességi szabályai az irányadóak.

8. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy a birtokába kerülő önéletrajzok, egyéb a felhasználók által feltöltött dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat, szakmai önéletrajzokat, és az álláskereső hozzájárulásával hozzáférhetővé tett egyéb információkat a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Inftv.) törvény és az egyének a személyes adatok gépi feldolgozása során történő védelméről szóló 1998. évi VI. törvény szerint – bizalmasan kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára, azaz saját,- illetve az álláshirdetésben meghirdetett állást kínáló megbízója - munkaerő szükségletének kielégítése érdekében, a felhasználáskor már adott, konkrét, nyitott pozíciójú állással kapcsolatban használhatja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi.

8.2. Felhasználó köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért teljes felelősséggel tartozik az Inftv. 23. §-nak megfelelően.

8.3. Felhasználó garantálja a Szolgáltató felé, hogy a kapcsolattartók hozzáférés igénylésükkel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mailcím) a Szolgáltató, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szolgáltató minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a megrendelt szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a szolgáltatás időtartama alatt.

8.4. Felhasználó a hirdetés szolgáltatás igénybevétele esetén hozzájárul ahhoz, hogy a hirdetés a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján és szerint megjelenítésre kerüljön, és azokat a Weboldal, illetve a Szolgáltató saját és/vagy Felhasználó weboldalainak felhasználói megtekinthessék.

8.5. Felhasználó a megrendeléssel hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató havonta egy alkalommal szakmai hírlevelet küldjön a részére az általa megadott e-mailcímekre, visszavonásig.

8.6. A Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontakt személy neve, e-mailcíme), rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyével.

8.7. A Felhasználó kijeleni, hogy a Szolgáltató Weboldalának láblécén keresztül elérhető felhasználási feltételeinek vonatkozó rendelkezéseit megismerte, azokat elfogadja.

9. TITOKTARTÁS

9.1. Felhasználó és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit – kivéve, ha törvény, bírósági határozat vagy hatósági előírás másként nem rendelkezik –a másik fél kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatják harmadik személyek tudomására – kivéve a saját jogi képviselőiket és pénzügyi tanácsadóikat –, valamint semmilyen más módon sem tehetik hozzáférhetővé sem a közöttük fennálló jogviszony hatálya alatt, sem annak bármely okból történő megszűnése után.

10. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

10.1. A szerződés megszűnik:
   a.) amennyiben azt a felek közös megegyezéssel megszüntetik,
   b.) rendkívüli felmondás esetén azonnali hatállyal,
   c). a szerződés teljesítésével és a díj megfizetésével;

10.2. Rendkívüli felmondásra vétkes szerződésszegés esetén van lehetőség A rendkívüli felmondást ajánlott tértivevényes levélben kell a másik félnek megküldeni azzal, hogy Szolgáltató jogosult a felmondását a Felhasználó által megadott e-mail címre is joghatályosan megküldeni. Amennyiben a szerződés Szolgáltató által kerül megszüntetésre rendkívüli felmondással a teljesítés bármely szakaszában, Felhasználó köteles a szolgáltatás teljes díját megfizetni a megrendelt időtartamra és Szolgáltató kárait megtéríteni.

10.3. A rendszerben rögzített álláshirdetésnek Felhasználó által, a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén a Felhasználó nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére.

10.4. Amennyiben a Szolgáltató a regisztrációkor, illetve igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor megállapítja, hogy a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Felhasználó egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a hirdetési szolgáltatás nyújtását, a hozzáférés biztosítását azonnal leállítja.

10.5. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali felfüggesztésére és a szerződés rendkívüli felmondására, ha a Felhasználó megsérti az ÁSZF-ben vagy a felek külön megállapodásában foglaltakat.

11. Az ÁSZF közlése és hatálya

11.1. A jelen ÁSZF 2012. március 24 -től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig marad hatályban

11.2. A jelen ÁSZF bármely módosítását a Szolgáltató a változás hatályba lépését legalább 30 (harminc) nappal megelőzően figyelemfelhívás mellett nyilvánosságra hozza a Weboldalon. Jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Weboldal ÁSZF menüpontja alatt közzétételre kerül.